Лятна кампания 2018

Лятна кампания 2018

Правила и условия на кампанията


1. Организатор на кампанията

Организатор на кампанията е ФК Кеш Експрес Сървис ЕООД, гр. София, ул. Венелин № 22.

2. Територия на кампанията

Кампанията се организира, провежда и важи за всички офиси от структурата на ФК Кеш Експрес Сървис на територията на Република България.

3. Продължителност на кампанията

Кампанията започва на 18.06.2018г. и приключва на 29.07.2018г. и е с продължителност 6 седмици. 

4. Механизъм на кампанията и процедура за получаване на подаръците:

Клиент, получил или изпратил паричен превод чрез Уестърн Юниън в офис от структурата на ФК Кеш Експрес Сървис за посочения период на кампанията, получава безплатно карта за участие в кампанията.

Kартата съдържа поле за изтриване от клиента, което е покрито с непрозрачно фолио и съдържа текст. Текстът показва дали дадената карта е печеливша или не, както и вида на подаръка.

Подаръците на печелившите клиенти се предоставят по ред и начин, определен от ФК Кеш Експрес Сървис.

Подаръците (Химикалки или Тениски), които са налични в офиса, където клиента е извършил паричния превод, се дават веднага лично на клиента след представяне на печелившата карта. 

Клиент, спечелил подарък, който не е на разположение в офиса (Велосипед или Портативна колонка), е необходимо да се обади на телефон: 02/980 54 03 или 0700 19 911 и да предостави следната информация:
- вида на спечеления подарък; - име, презиме и фамилия; - адрес на офиса в който е ползвана услугата- телефон за връзка;- точен адрес за доставка на подаръка.
Във връзка с предоставянето на данни по предходната точка клиентът, спечелил подарък трябва да разпише декларация в съответствие с “Общият регламент относно защитата на данните”. (ОРЗД/GDPR)

В случай, че клиентът не предостави цялата необходима информация или откаже да подпише декларация по горната точка, не получава посочения върху картата подарък.

При получаване на наградата Клиент, спечелил подарък предава печелившата карта и декларацията за защита на лични данни на организатора на играта или негов представител.

Всички поправки върху картата я правят невалидна.

Срокът за получаване на подаръка от клиента е до 15 дни, считано от датата на преустановяване на кампанията (29.07.2018г.)

Подаръците са обявени в информационната листовка и на корпоративния сайт на ФК Кеш Експрес Сървис:  www.cashexpress.bg

Подаръците от всеки вид се предлагат до изчерпване на наличните количества.

Подаръците не могат да бъдат осребрявани срещу паричен еквивалент.

Организаторът има неотменимото право да прекрати кампанията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение. 

При прекратяване на кампанията няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация. 


5. Описание на наградите

Наградите за кампанията са следните:

10 – велосипеда;

100 – портативна колонка;

1000 – тениски;

10 000 – химикалки;

6. Отговорност 

ФК Кеш Експрес Сървис ЕООД не е производител и не носи отговорност за фабрични дефекти на получените подаръци при рекламация от страна на участник.

7. Право на участие:       

В кампанията могат да участват физически лица, навършили 18 години, с настоящо местоживеене в Република България, които са получили или изпратили минимум един паричен превод чрез Уестърн Юниън в офис от структурата на ФК Кеш Експрес Сървис.

Служителите на ФК Кеш Експрес Сървис, свързани с организирането и провеждането на настоящата кампания, както и техните семейства, нямат право на участие в нея.   

8. Защита на личната информация:

Участникът в тази кампания се съгласява информацията, която е предоставил да се съхранява, обработва и използва от ФК Кеш Експрес Сървис само и единствено във връзка с участие в настоящата кампания и следствие на използване на услугите на WU.

Организаторът поема задължението да използва личната информация съгласно настоящите правила и условия на кампанията и да спазва действащото законодателство.


ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ СЕ ПРИЛАГАТ И РЪКОВОДЯТ УЧАСТИЕТО В НАСТОЯЩАТА КАМПАНИЯ.


АКО КЛИЕНТ НЕ ПРИЕМЕ ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НЕ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В НАСТОЯЩАТА КАМПАНИЯ. УЧАСТИЕТО В КАМПАНИЯТА НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.


ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ НА КОРПОРАТИВНИЯ ИНТЕРНЕТ САЙТ НА КОМПАНИЯТА: www.cashexpress.bg


ФК КЕШ ЕКСПРЕС СЪРВИС СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ПРОМЕНЯ ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ.

 

Обратно към всички

FACEBOOK
Google+