Лятна кампания 2019

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА НА „КЕШ ЕКСПРЕС СЪРВИС” ЕООД

 

Настоящите Общи условия се отнасят и важат за Вашето участие в кампанията Кеш Експрес Сървис ЕООД

 

I.ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

1. Организатор на кампанията е ФК „Кеш Експрес Сървис” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130372185, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Венелин № 22 ( наричано по-долу Дружеството).

 

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

2. Кампанията ще се проведе в периода от 00:01 часа на 01.06.2019 г. и приключва в 23:59  30.08.2019г.  (Период на кампанията) и подлежи на удължаване от Организатора. Преводи направени след 23:59 на 30.08.2019 (или по-късна крайна дата на периода на кампанията) няма да бъдят допускани до участие.

 

III. ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА

3. Кампанията се организира, провежда и важи за всички офиси от структурата на ФК „Кеш Експрес Сървис” ЕООД на територията на България.

 

IV. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ:

4. Право на участие в кампанията има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице (нав. 18 години) - Клиент, изпратил/ получил паричен превод чрез Уестърн Юниън в офис от структурата на ФК Кеш Експрес Сървис ЕООД за посочения период на кампанията. В Кампанията нямат право да участват служители на ФК „Кеш Експрес Сървис” ЕООД и техни роднини по права линия без ограничения, както и администратори на фен страниците на Дружеството.  Избраните победители ще бъдат наградени само веднъж.

 Преводи, които не отговарят изцяло на тези условия, ще бъдат дисквалифицирани.

5. Участниците в кампанията ще намерят информация за това как да участват и видовете награди в тези Общи условия. С участието си участниците се съгласяват да бъдат обвързани с настоящите Общи условия. Преводи, които не отговарят изцяло на настоящите Общи условия, ще бъдат дисквалифицирани.

6. Участието се осъществява чрез следния механизъм: Всеки участник, който изпраща или получава парични преводи от офисите  на ФК „Кеш Експрес Сървис” ЕООД в България по време на периода на кампанията, ще участва автоматично в месечните тегления. Участниците, които не са печеливши от предишните етапи, няма да бъдат включени в следващите тегления.

7. Организаторът не носи отговорност за мрежови, компютърни, хардуерни или софтуерни повреди от какъвто и да е вид, които могат да ограничат или забавят участието. Преводи, които не следват инструкциите или са непълни, сгрешени или невалиден, няма да се броят.

8. Всички преводи трябва да бъдат действителни и валидни и не трябва да нарушават авторските права или други права на интелектуална собственост на трета страна. С влизането си в Кампанията, участниците се съгласяват да спазват тези общи условия и всички законови разпоредби. Организаторът има право (но не е длъжен) да използва данните от всеки превод, подаден в този кампания, под каквато и да е форма за всички цели и във всички медии и да адаптира или използва данните по какъвто и да е начин в бъдеще.

9. Общо четиридесет и петимата (45) победители ще бъдат избрани на лотариен принцип по 15 (петнадесет) участника на месец (юни, юли, август).

Месечните тегления ще се провеждат, както следва:

- Първо теглене на 2 юли 2019 г. - за парични преводи, извършени от 1 юни 2019 г. до 30 юни 2019 г .;

- Второ теглене на 2 август 2019 г. - за парични преводи, извършени от 1 юли 2019 г. до 31 юли 2019 г .;

Участниците, които не са печеливши от предишните тегления, няма да бъдат включени в следващите .

- Трето теглене на 3 септември 2019 г. - за парични преводи, извършени от 1 август 2019 г. до 30 август 2019 г .;

Участниците, които не са печеливши от предишните тегления, няма да бъдат включени в следващите.

Обявените победители ще бъдат уведомени директно по телефона от Организатора в рамките на 10 дни след всяка дата на теглене. Победителите ще бъдат споделени и на страницата на профила във Facebook - https://www.facebook.com/CESWU/ и на корпоративния уебсайт: www.cashexpress.bg.

 

V. НАГРАДИ В КАМПАНИЯТА

 

10.1 За периода на цялата кампания общо наградите са 45 (четиридесет и пет) броя и са както следва:

-  15 броя телевизори (Turbo X, 32 инча, черен);

-  15 броя стерео уредби (Дива, черен);

-  15 мобилни телефони (Nokia, черен).

 

Наградите ще бъдат раздадени по 5 от всяка категория на петнадесетте победители, избрани на всяка дата на теглене и по ред на подбор, първите 5 участника, избрани победители, ще бъдат наградени с телевизор, а следващите 5 участника ще бъдат наградени със стерео система и последните 5 избраните победители ще бъдат наградени с мобилен телефон.

Победителите могат да вземат своите награди директно от основния адрес на организатора или от офис представител на организатора на територията на България. Организатора може да изпрати наградите и чрез куриер.

 

11. Победителите в Кампанията, ако не могат, поради някаква причина, да приемат наградата, или не може да се осъществи контакт с тях в рамките на 7 дни след избирането им и публикуването на страницата във Facebook и на корпоративния уебсайт, Организаторът запазва правото си да избере друг участник в съответствие с настоящите Общи условия.

12. Всеки участник, независимо от броя на участията, може да спечели само една награда.

13. Организаторът си запазва правото да замени наградите (или част от тях) с награда (или награди) с еквивалентна или по-висока парична стойност, ако това е необходимо поради причини извън неговия контрол и освен ако не е уговорено друго в писмен вид, наградите не са възстановяеми и е невъзможно да бъдат прехвърляни на други лица, както и осребрявани в паричната им равностойност.

14. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата игра награди и не носи отговорност за фабрични дефекти на получените награди при рекламация от страна на участник.

15. Решението на Организатора е окончателно и задължително за всички участници.Всеки участник в Кампанията безусловно и неотменимо се съгласява, че резултатите от тегленето са окончателни и не подлежат на оспорване от когото и да е, на каквото и да основание.

 

 

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА КАМПАНИЯТА

16. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Кампанията на корпоративната страница на дружеството: www.cashexpress.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

 

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

17. Клиенти, които не спазват правилата и процедурите, губят правото си да участват в Кампанията. Клиенти, чийто изходящ паричен превод е нулиран, също губят правото си на участие в настоящата кампания.

 

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

18. Кампанията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от Кампанията. Обявяването на победителите (спечелили награди) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на името. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Кампанията. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на Кампанията. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в Кампанията и да я използва, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известните, станали му известни при участието им в Кампанията. Участникът в тази кампания се съгласява информацията, която е предоставил да се съхранява, обработва и използва от ФК Кеш Експрес Сървис ЕООД само и единствено във връзка с участие в настоящата кампания

19. Печелившите участници в Кампанията носят персонална отговорност за верността на предоставените данни. Всички предоставени данни трябва да бъдат верни. Подаването на неверни данни, автоматично лишава съответния участник от правото му да получи награда.

20. Участниците дават своето изрично съгласие Организаторът да обработва техните лични данни. Участниците са уведомени за правото си на достъп до отнасящи се за тях лични данни. Участниците имат право да поискат от Организратора да заличи, коригира или блокира техни лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона, както и имат право да уведомят третите лица, на които са били разкрити личните им данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия. Участникът може да заяви искането писмено чрез e-mail до Организатора.

 

 

 

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

21. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение.

22. При прекратяване на Кампанията няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

23. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Кампания, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Кампанията.

24. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Кампанията се решава по взаимна уговорка.

25. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

26. Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил във Фейсбук.

27. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било вреди/пропуснати ползи, причинени на участниците в Кампанията, включително, но не само вреди върху ползваните от тях софтуер, хардуер, телекомуникационни съоръжения, или загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Фейсбук профила на Организатора.

28. С участието си в Кампанията, участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Участниците в тази кампания не следва да предявават искове срещу  Facebook  във връзка с тази кампания.

29. Участвайки в Кампанията, участниците се съгласяват да спазват напълно и безусловно настоящите Общи условия.

30. С приемането на Общите условията и правилата, всеки участник се съгласява посочените от него данни (e-mail, телефон, адрес и име) да бъдат използвани само и единствено от ОРГАНИЗАТОРА на Кампанията за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронен бюлетин и новини, както и други рекламни материали по време и след приключване на кампанията.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат в сила от момента на обявяването им на корпоративния сайт на дружеството: www.cashexpress.bg и/или на страницата https://www.facebook.com/CESWU/.

Настоящите Общи условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.

 

В СЛУЧАЙ, ЧЕ КЛИЕНТЪТ НЕ ПРИЕМЕ ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ, ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В НАСТОЯЩАТА КАМПАНИЯ.

УЧАСТИЕТО В КАМПАНИЯТА НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

 

Обратно към всички

FACEBOOK
Google+